NFTEA Gallery

"TestPNG01" by iamredbar

TestPNG01 image
Attestation: "I, iamredbar, originator of the work herein, hereby commit this piece of art to the BitShares testnet, to live as the token named REDBAR.NFT004, and attest that no prior tokenization of this art exists or has been authorized by me. I reserve the right to rerelease this art, its main purpose is for testing. May it preserve until the end of time."
Narrative: "Test PNG for up-to-date spec"
Acknowledgments: "N/A"
Asset name: REDBAR.NFT004
Current owner: ???
Quantity issued: ???
File type: NFT/ART
File encoding: base64
Precision: 0
Asset issuer: ???
Creation block: 45863904
Creation time: 2021-04-17T20:49:54
No topic/interest tags

No NFT tags
Share "TestPNG01" by iamredbar on social media!
The NFT titled 'TestPNG01' (REDBAR.NFT004) can be traded/transfered on the Bitshares decentralized exchange
Bitshares explorers
No flags are currently enabled.
charge market fee
white list
override authority
transfer restricted
disable force settle
global settle
disable confidential
witness fed asset
committee fed asset
Signature
20594a5d8cd24988e46eed2e681c013f7760fe6c6fdc7cd20b4510be8733bb90eb51ee1662de6d7fcf8145f3d969a5f5d89d2ff981cd6f2cc21cfd82a003380214
Signature pubkey/address
TEST5kWY7CiHAYvXroHrkgcYxLCay42BDhwvzKiFWZgkAekUmTHzPh
Password multihash
License: The license under which this NFT has been released has not been provied.
Holder license: Holder license information has not been provided.
{
  "id": "1.3.1662",
  "symbol": "REDBAR.NFT004",
  "precision": 0,
  "issuer": "1.2.24937",
  "dynamic_asset_data_id": "2.3.1662",
  "creation_block_num": 45863904,
  "creation_time": "2021-04-17T20:49:54",
  "dynamic_asset_data": {
    "id": "2.3.1662",
    "current_supply": 0,
    "confidential_supply": 0,
    "accumulated_fees": 0,
    "accumulated_collateral_fees": 0,
    "fee_pool": 2545522
  },
  "permissions": {
    "charge_market_fee": false,
    "white_list": false,
    "override_authority": false,
    "transfer_restricted": false,
    "disable_force_settle": false,
    "global_settle": false,
    "disable_confidential": false,
    "witness_fed_asset": false,
    "committee_fed_asset": false
  },
  "flags": {
    "charge_market_fee": false,
    "white_list": false,
    "override_authority": false,
    "transfer_restricted": false,
    "disable_force_settle": false,
    "global_settle": false,
    "disable_confidential": false,
    "witness_fed_asset": false,
    "committee_fed_asset": false
  },
  "description": {
    "main": "TestPNG01 is a non-fungible artwork token by iamredbar, deployed on the BitShares testnet.",
    "market": "REDBAR",
    "nft_object": {
      "artist": "iamredbar",
      "attestation": "I, iamredbar, originator of the work herein, hereby commit this piece of art to the BitShares testnet, to live as the token named REDBAR.NFT004, and attest that no prior tokenization of this art exists or has been authorized by me. I reserve the right to rerelease this art, its main purpose is for testing. May it preserve until the end of time.",
      "encoding": "base64",
      "image_png": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAgAAAAIACAYAAAD0eNT6AAAYQklEQVR4Ae3dwY0r1xFA0ZHQgXQC2k0of+MIvVEo3DkBZiIRggOgugdd/XiP10M91qnCxwU3/u37++uvL/8jQIAAAQIEUgK/p6Y1LAECBAgQIPCPgABwCAQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQICwA0QIECAAIGggAAILt3IBAgQIEBAALgBAgQIECAQFBAAwaUbmQABAgQICAA3QIAAAQIEggICILh0IxMgQIAAAQHgBggQIECAQFBAAASXbmQCBAgQICAA3AABAgQIEAgKCIDg0o1MgAABAgS2fYdAgAABAgQI1AT8AlDbuHkJECBAgMBLQAA4AwIECBAgEBQQAMGlG5kAAQIECAgAN0CAAAECBIICAiC4dCMTIECAAAEB4AYIECBAgEBQQAAEl25kAgQIECAgANwAAQIECBAICgiA4NKNTIAAAQIEBIAbIECAAAECQQEBEFy6kQkQIECAgABwAwQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQLb8wmBAAECBAgQqAn4BaC2cfMSIECAAIGXgABwBgQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQICwA0QIECAAIGggAAILt3IBAgQIEBAALgBAgQIECAQFBAAwaUbmQABAgQICAA3QIAAAQIEggICILh0IxMgQIAAAQHgBggQIECAQFBAAASXbmQCBAgQICAA3AABAgQIEAgKCIDg0o1MgAABAgQEgBsgQIAAAQJBAQEQXLqRCRAgQICAAHADBAgQIEAgKCAAgks3MgECBAgQEABugAABAgQIBAUEQHDpRiZAgAABAgLADRAgQIAAgaCAAAgu3cgECBAgQEAAuAECBAgQIBAUEADBpRuZAAECBAgIADdAgAABAgSCAgIguHQjEyBAgAABAeAGCBAgQIBAUEAABJduZAIECBAgIADcAAECBAgQCAoIgODSjUyAAAECBLZ9h0CAAAECBAjUBPwCUNu4eQkQIECAwEtAADgDAgQIECAQFBAAwaUbmQABAgQICAA3QIAAAQIEggICILh0IxMgQIAAAQHgBggQIECAQFBAAASXbmQCBAgQICAA3AABAgQIEAgKCIDg0o1MgAABAgQEgBsgQIAAAQJBAQEQXLqRCRAgQICAAHADBAgQIEAgKCAAgks3MgECBAgQEABugAABAgQIBAUEQHDpRiZAgAABAtvzCYEAAQIECBCoCfgFoLZx8xIgQIAAgZeAAHAGBAgQIEAgKCAAgks3MgECBAgQEABugAABAgQIBAUEQHDpRiZAgAABAgLADRAgQIAAgaCAAAgu3cgECBAgQEAAuAECBAgQIBAUEADBpRuZAAECBAgIADdAgAABAgSCAgIguHQjEyBAgAABAeAGCBAgQIBAUEAABJduZAIECBAgIADcAAECBAgQCAoIgODSjUyAAAECBASAGyBAgAABAkEBARBcupEJECBAgIAAcAMECBAgQCAoIACCSzcyAQIECBAQAG6AAAECBAgEBQRAcOlGJkCAAAECAsANECBAgACBoIAACC7dyAQIECBAQAC4AQIECBAgEBQQAMGlG5kAAQIECAgAN0CAAAECBIICAiC4dCMTIECAAAEB4AYIECBAgEBQQAAEl25kAgQIECAgANwAAQIECBAICgiA4NKNTIAAAQIEtn2HQIAAAQIECNQE/AJQ27h5CRAgQIDAS0AAOAMCBAgQIBAUEADBpRuZAAECBAgIADdAgAABAgSCAgIguHQjEyBAgAABAeAGCBAgQIBAUEAABJduZAIECBAgIADcAAECBAgQCAoIgODSjUyAAAECBASAGyBAgAABAkEBARBcupEJECBAgIAAcAMECBAgQCAoIACCSzcyAQIECBAQAG6AAAECBAgEBQRAcOlGJkCAAAEC2/MJgQABAgQIEKgJ+AWgtnHzEiBAgACBl4AAcAYECBAgQCAoIACCSzcyAQIECBAQAG6AAAECBAgEBQRAcOlGJkCAAAECAsANECBAgACBoIAACC7dyAQIECBAQAC4AQIECBAgEBQQAMGlG5kAAQIECAgAN0CAAAECBIICAiC4dCMTIECAAAEB4AYIECBAgEBQQAAEl25kAgQIECAgANwAAQIECBAICgiA4NKNTIAAAQIEBIAbIECAAAECQQEBEFy6kQkQIECAgABwAwQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQICwA0QIECAAIGggAAILt3IBAgQIEBAALgBAgQIECAQFBAAwaUbmQABAgQICAA3QIAAAQIEggICILh0IxMgQIAAAQHgBggQIECAQFBAAASXbmQCBAgQICAA3AABAgQIEAgKCIDg0o1MgAABAgS2fYdAgAABAgQI1AT8AlDbuHkJECBAgMBLQAA4AwIECBAgEBQQAMGlG5kAAQIECAgAN0CAAAECBIICAiC4dCMTIECAAAEB4AYIECBAgEBQQAAEl25kAgQIECAgANwAAQIECBAICgiA4NKNTIAAAQIEBIAbIECAAAECQQEBEFy6kQkQIECAgABwAwQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQLb8wmBAAECBAgQqAn4BaC2cfMSIECAAIGXgABwBgQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQICwA0QIECAAIGggAAILt3IBAgQIEBAALgBAgQIECAQFBAAwaUbmQABAgQICAA3QIAAAQIEggICILh0IxMgQIAAAQHgBggQIECAQFBAAASXbmQCBAgQICAA3AABAgQIEAgKCIDg0o1MgAABAgQEgBsgQIAAAQJBAQEQXLqRCRAgQICAAHADBAgQIEAgKCAAgks3MgECBAgQEABugAABAgQIBAUEQHDpRiZAgAABAgLADRAgQIAAgaCAAAgu3cgECBAgQEAAuAECBAgQIBAUEADBpRuZAAECBAgIADdAgAABAgSCAgIguHQjEyBAgAABAeAGCBAgQIBAUEAABJduZAIECBAgIADcAAECBAgQCAoIgODSjUyAAAECBLZ9h0CAAAECBAjUBPwCUNu4eQkQIECAwEtAADgDAgQIECAQFBAAwaUbmQABAgQICAA3QIAAAQIEggICILh0IxMgQIAAAQHgBggQIECAQFBAAASXbmQCBAgQICAA3AABAgQIEAgKCIDg0o1MgAABAgQEgBsgQIAAAQJBAQEQXLqRCRAgQICAAHADBAgQIEAgKCAAgks3MgECBAgQEABugAABAgQIBAUEQHDpRiZAgAABAtvzCYEAAQIECBCoCfgFoLZx8xIgQIAAgZeAAHAGBAgQIEAgKCAAgks3MgECBAgQEABugAABAgQIBAUEQHDpRiZAgAABAgLADRAgQIAAgaCAAAgu3cgECBAgQEAAuAECBAgQIBAUEADBpRuZAAECBAgIADdAgAABAgSCAgIguHQjEyBAgAABAeAGCBAgQIBAUEAABJduZAIECBAgIADcAAECBAgQCAoIgODSjUyAAAECBASAGyBAgAABAkEBARBcupEJECBAgIAAcAMECBAgQCAoIACCSzcyAQIECBAQAG6AAAECBAgEBQRAcOlGJkCAAAECAsANECBAgACBoIAACC7dyAQIECBAQAC4AQIECBAgEBQQAMGlG5kAAQIECAgAN0CAAAECBIICAiC4dCMTIECAAAEB4AYIECBAgEBQQAAEl25kAgQIECAgANwAAQIECBAICgiA4NKNTIAAAQIEtn2HQIAAAQIECNQE/AJQ27h5CRAgQIDAS0AAOAMCBAgQIBAUEADBpRuZAAECBAgIADdAgAABAgSCAgIguHQjEyBAgAABAeAGCBAgQIBAUEAABJduZAIECBAgIADcAAECBAgQCAoIgODSjUyAAAECBASAGyBAgAABAkEBARBcupEJECBAgIAAcAMECBAgQCAoIACCSzcyAQIECBAQAG6AAAECBAgEBQRAcOlGJkCAAAEC2/MJgQABAgQIEKgJ+AWgtnHzEiBAgACBl4AAcAYECBAgQCAoIACCSzcyAQIECBAQAG6AAAECBAgEBQRAcOlGJkCAAAECAsANECBAgACBoIAACC7dyAQIECBAQAC4AQIECBAgEBQQAMGlG5kAAQIECAgAN0CAAAECBIICAiC4dCMTIECAAAEB4AYIECBAgEBQQAAEl25kAgQIECAgANwAAQIECBAICgiA4NKNTIAAAQIEBIAbIECAAAECQQEBEFy6kQkQIECAgABwAwQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQICwA0QIECAAIGggAAILt3IBAgQIEBAALgBAgQIECAQFBAAwaUbmQABAgQICAA3QIAAAQIEggICILh0IxMgQIAAAQHgBggQIECAQFBAAASXbmQCBAgQICAA3AABAgQIEAgKCIDg0o1MgAABAgS2fYdAgAABAgQI1AT8AlDbuHkJECBAgMBLQAA4AwIECBAgEBQQAMGlG5kAAQIECAgAN0CAAAECBIICAiC4dCMTIECAAAEB4AYIECBAgEBQQAAEl25kAgQIECAgANwAAQIECBAICgiA4NKNTIAAAQIEBIAbIECAAAECQQEBEFy6kQkQIECAgABwAwQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQLb8wmBwJzA43Hu7e/vc5/3aQJnBNzvGT2fnRbwC8D0BrxPgAABAgQGBATAALonCRAgQIDAtIAAmN6A9wkQIECAwICAABhA9yQBAgQIEJgWEADTG/A+AQIECBAYEBAAA+ieJECAAAEC0wICYHoD3idAgAABAgMCAmAA3ZMECBAgQGBaQABMb8D7BAgQIEBgQEAADKB7kgABAgQITAsIgOkNeJ8AAQIECAwICIABdE8SIECAAIFpAQEwvQHvEyBAgACBAQEBMIDuSQIECBAgMC0gAKY34H0CBAgQIDAgsA286UkCPybg/4/9xyiT/6Gz95NEM/THCPgF4GNWaRACBAgQIPC+gAB438pfEiBAgACBjxEQAB+zSoMQIECAAIH3BQTA+1b+kgABAgQIfIyAAPiYVRqEAAECBAi8LyAA3rfylwQIECBA4GMEBMDHrNIgBAgQIEDgfQEB8L6VvyRAgAABAh8jIAA+ZpUGIUCAAAEC7wsIgPet/CUBAgQIEPgYAQHwMas0CAECBAgQeF9AALxv5S8JECBAgMDHCAiAj1mlQQgQIECAwPsCAuB9K39JgAABAgQ+RkAAfMwqDUKAAAECBN4X2Pb9/T/2lwR+WmD6/4/97Pu/fv20iP/evxH4889/89f3+1v//t5vJ6Vv5BeA0rbNSoAAAQIE/i8gAJwCAQIECBAICgiA4NKNTIAAAQIEBIAbIECAAAECQQEBEFy6kQkQIECAgABwAwQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQICwA0QIECAAIGggAAILt3IBAgQIEBAALgBAgQIECAQFBAAwaUbmQABAgQICAA3QIAAAQIEggICILh0IxMgQIAAge35hECAwFGB1f//6I/O7XM/I+Df359x9F85JuAXgGNuPkWAAAECBJYWEABLr8+XJ0CAAAECxwQEwDE3nyJAgAABAksLCICl1+fLEyBAgACBYwIC4JibTxEgQIAAgaUFBMDS6/PlCRAgQIDAMQEBcMzNpwgQIECAwNICAmDp9fnyBAgQIEDgmIAAOObmUwQIECBAYGkBAbD0+nx5AgQIECBwTEAAHHPzKQIECBAgsLSAAFh6fb48AQIECBA4JiAAjrn5FAECBAgQWFpAACy9Pl+eAAECBAgcExAAx9x8igABAgQILC0gAJZeny9PgAABAgSOCQiAY24+RYAAAQIElhYQAEuvz5cnQIAAAQLHBATAMTefIkCAAAECSwsIgKXX58sTIECAAIFjAgLgmJtPESBAgACBpQUEwNLr8+UJECBAgMAxAQFwzM2nCBAgQIDA0gICYOn1+fIECBAgQOCYgAA45uZTBAgQIEBgaQEBsPT6fHkCBAgQIHBMQAAcc/MpAgQIECCwtIAAWHp9vjwBAgQIEDgmIACOufkUAQIECBBYWkAALL0+X54AAQIECBwTEADH3HyKAAECBAgsLbDt+9Lf35dfXODxmB3gv19/zH6Bk6//5+t/J/8L5z7O75yff3/P+fn0OQG/AJzz82kCBAgQILCkgABYcm2+NAECBAgQOCcgAM75+TQBAgQIEFhSQAAsuTZfmgABAgQInBMQAOf8fJoAAQIECCwpIACWXJsvTYAAAQIEzgkIgHN+Pk2AAAECBJYUEABLrs2XJkCAAAEC5wQEwDk/nyZAgAABAksKCIAl1+ZLEyBAgACBcwIC4JyfTxMgQIAAgSUFBMCSa/OlCRAgQIDAOQEBcM7PpwkQIECAwJICAmDJtfnSBAgQIEDgnIAAOOfn0wQIECBAYEmB376/v/5a8pv70h8h8Hh8xBiGIHBI4PXvr/8RGBPwC8AYvYcJECBAgMCcgACYs/cyAQIECBAYExAAY/QeJkCAAAECcwICYM7eywQIECBAYExAAIzRe5gAAQIECMwJCIA5ey8TIECAAIExAQEwRu9hAgQIECAwJyAA5uy9TIAAAQIExgQEwBi9hwkQIECAwJyAAJiz9zIBAgQIEBgTEABj9B4mQIAAAQJzAgJgzt7LBAgQIEBgTEAAjNF7mAABAgQIzAkIgDl7LxMgQIAAgTEBATBG72ECBAgQIDAnIADm7L1MgAABAgTGBATAGL2HCRAgQIDAnIAAmLP3MgECBAgQGBMQAGP0HiZAgAABAnMCAmDO3ssECBAgQGBMQACM0XuYAAECBAjMCQiAOXsvEyBAgACBMQEBMEbvYQIECBAgMCcgAObsvUyAAAECBMYEBMAYvYcJECBAgMCcgACYs/cyAQIECBAYExAAY/QeJkCAAAECcwICYM7eywQIECBAYExAAIzRe5gAAQIECMwJCIA5ey8TIECAAIExAQEwRu9hAgQIECAwJ7Dt+9zjXibweDAg0BXw729393eY3C8Ad9iC70CAAAECBC4WEAAXg3uOAAECBAjcQUAA3GELvgMBAgQIELhYQABcDO45AgQIECBwBwEBcIct+A4ECBAgQOBiAQFwMbjnCBAgQIDAHQQEwB224DsQIECAAIGLBQTAxeCeI0CAAAECdxAQAHfYgu9AgAABAgQuFhAAF4N7jgABAgQI3EFAANxhC74DAQIECBC4WEAAXAzuOQIECBAgcAcBAXCHLfgOBAgQIEDgYgEBcDG45wgQIECAwB0EBMAdtuA7ECBAgACBiwW25/PiFz1HgAABAv8I+PfXIUwK+AVgUt/bBAgQIEBgSEAADMF7lgABAgQITAoIgEl9bxMgQIAAgSEBATAE71kCBAgQIDApIAAm9b1NgAABAgSGBATAELxnCRAgQIDApIAAmNT3NgECBAgQGBIQAEPwniVAgAABApMCAmBS39sECBAgQGBIQAAMwXuWAAECBAhMCgiASX1vEyBAgACBIQEBMATvWQIECBAgMCkgACb1vU2AAAECBIYEBMAQvGcJECBAgMCkgACY1Pc2AQIECBAYEhAAQ/CeJUCAAAECkwICYFLf2wQIECBAYEhAAAzBe5YAAQIECEwKCIBJfW8TIECAAIEhAQEwBO9ZAgQIECAwKSAAJvW9TYAAAQIEhgQEwBC8ZwkQIECAwKSAAJjU9zYBAgQIEBgSEABD8J4lQIAAAQKTAgJgUt/bBAgQIEBgSEAADMF7lgABAgQITAoIgEl9bxMgQIAAgSEBATAE71kCBAgQIDApIAAm9b1NgAABAgSGBATAELxnCRAgQIDApIAAmNT3NgECBAgQGBLY9n3oZc8SeAk8HhgIdAX8+9vd/R0m9wvAHbbgOxAgQIAAgYsFBMDF4J4jQIAAAQJ3EBAAd9iC70CAAAECBC4WEAAXg3uOAAECBAjcQUAA3GELvgMBAgQIELhYQABcDO45AgQIECBwBwEBcIct+A4ECBAgQOBiAQFwMbjnCBAgQIDAHQQEwB224DsQIECAAIGLBQTAxeCeI0CAAAECdxAQAHfYgu9AgAABAgQuFhAAF4N7jgABAgQI3EFAANxhC74DAQIECBC4WEAAXAzuOQIECBAgcAcBAXCHLfgOBAgQIEDgYoG/Ae+ZNt9eazozAAAAAElFTkSuQmCC",
      "narrative": "Test PNG for up-to-date spec",
      "sig_pubkey_or_address": "TEST5kWY7CiHAYvXroHrkgcYxLCay42BDhwvzKiFWZgkAekUmTHzPh",
      "title": "TestPNG01",
      "type": "NFT/ART"
    },
    "nft_signature": "20594a5d8cd24988e46eed2e681c013f7760fe6c6fdc7cd20b4510be8733bb90eb51ee1662de6d7fcf8145f3d969a5f5d89d2ff981cd6f2cc21cfd82a003380214",
    "short_name": "TestPNG01"
  }
}

NFTEA Gallery

An open source NFT gallery powered by the Bitshares blockchain!
All displayed NFTs are tradeable on the Bitshares decentralized exchange, get collecting!
Created using Next.js and running on Vercel