NFTEA Gallery

"TestPNG02" by iamredbar

TestPNG02 image
Attestation: "I, iamredbar, originator of the work herein, hereby commit this piece of art to the BitShares testnet, to live as the token named REDBAR.NFT005, and attest that no prior tokenization of this art exists or has been authorized by me. I reserve the right to rerelease this art, its main purpose is for testing. May it preserve until the end of time."
Narrative: "Test PNG for up-to-date spec"
Acknowledgments: "N/A"
Asset name: REDBAR.NFT005
Current owner: ???
Quantity issued: ???
File type: NFT/ART
File encoding: base64
Precision: 0
Asset issuer: ???
Creation block: 45866126
Creation time: 2021-04-17T22:44:27
No topic/interest tags

No NFT tags
Share "TestPNG02" by iamredbar on social media!
The NFT titled 'TestPNG02' (REDBAR.NFT005) can be traded/transfered on the Bitshares decentralized exchange
Bitshares explorers
No flags are currently enabled.
charge market fee
white list
override authority
transfer restricted
disable force settle
global settle
disable confidential
witness fed asset
committee fed asset
Signature
1f3b3596a232c9606a91d6dcb8f91341ff23013e25dba988d8a8e1dac8c180b172740aca78ec8050ece5b47b4a8f6b3aab0ca1311b832141bd03bc9c399de4ad59
Signature pubkey/address
TEST5kWY7CiHAYvXroHrkgcYxLCay42BDhwvzKiFWZgkAekUmTHzPh
Password multihash
License: The license under which this NFT has been released has not been provied.
Holder license: Holder license information has not been provided.
{
  "id": "1.3.1663",
  "symbol": "REDBAR.NFT005",
  "precision": 0,
  "issuer": "1.2.24937",
  "dynamic_asset_data_id": "2.3.1663",
  "creation_block_num": 45866126,
  "creation_time": "2021-04-17T22:44:27",
  "dynamic_asset_data": {
    "id": "2.3.1663",
    "current_supply": 0,
    "confidential_supply": 0,
    "accumulated_fees": 0,
    "accumulated_collateral_fees": 0,
    "fee_pool": 2545522
  },
  "permissions": {
    "charge_market_fee": false,
    "white_list": false,
    "override_authority": false,
    "transfer_restricted": false,
    "disable_force_settle": false,
    "global_settle": false,
    "disable_confidential": false,
    "witness_fed_asset": false,
    "committee_fed_asset": false
  },
  "flags": {
    "charge_market_fee": false,
    "white_list": false,
    "override_authority": false,
    "transfer_restricted": false,
    "disable_force_settle": false,
    "global_settle": false,
    "disable_confidential": false,
    "witness_fed_asset": false,
    "committee_fed_asset": false
  },
  "description": {
    "main": "TestPNG02 is a non-fungible artwork token by iamredbar, deployed on the BitShares testnet.",
    "market": "REDBAR",
    "nft_object": {
      "artist": "iamredbar",
      "attestation": "I, iamredbar, originator of the work herein, hereby commit this piece of art to the BitShares testnet, to live as the token named REDBAR.NFT005, and attest that no prior tokenization of this art exists or has been authorized by me. I reserve the right to rerelease this art, its main purpose is for testing. May it preserve until the end of time.",
      "encoding": "base64",
      "image_png": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAgAAAAIACAYAAAD0eNT6AAAYQklEQVR4Ae3dwY0r1xFA0ZHQgXQC2k0of+MIvVEo3DkBZiIRggOgugdd/XiP10M91qnCxwU3/u37++uvL/8jQIAAAQIEUgK/p6Y1LAECBAgQIPCPgABwCAQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQICwA0QIECAAIGggAAILt3IBAgQIEBAALgBAgQIECAQFBAAwaUbmQABAgQICAA3QIAAAQIEggICILh0IxMgQIAAAQHgBggQIECAQFBAAASXbmQCBAgQICAA3AABAgQIEAgKCIDg0o1MgAABAgS2fYdAgAABAgQI1AT8AlDbuHkJECBAgMBLQAA4AwIECBAgEBQQAMGlG5kAAQIECAgAN0CAAAECBIICAiC4dCMTIECAAAEB4AYIECBAgEBQQAAEl25kAgQIECAgANwAAQIECBAICgiA4NKNTIAAAQIEBIAbIECAAAECQQEBEFy6kQkQIECAgABwAwQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQLb8wmBAAECBAgQqAn4BaC2cfMSIECAAIGXgABwBgQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQICwA0QIECAAIGggAAILt3IBAgQIEBAALgBAgQIECAQFBAAwaUbmQABAgQICAA3QIAAAQIEggICILh0IxMgQIAAAQHgBggQIECAQFBAAASXbmQCBAgQICAA3AABAgQIEAgKCIDg0o1MgAABAgQEgBsgQIAAAQJBAQEQXLqRCRAgQICAAHADBAgQIEAgKCAAgks3MgECBAgQEABugAABAgQIBAUEQHDpRiZAgAABAgLADRAgQIAAgaCAAAgu3cgECBAgQEAAuAECBAgQIBAUEADBpRuZAAECBAgIADdAgAABAgSCAgIguHQjEyBAgAABAeAGCBAgQIBAUEAABJduZAIECBAgIADcAAECBAgQCAoIgODSjUyAAAECBLZ9h0CAAAECBAjUBPwCUNu4eQkQIECAwEtAADgDAgQIECAQFBAAwaUbmQABAgQICAA3QIAAAQIEggICILh0IxMgQIAAAQHgBggQIECAQFBAAASXbmQCBAgQICAA3AABAgQIEAgKCIDg0o1MgAABAgQEgBsgQIAAAQJBAQEQXLqRCRAgQICAAHADBAgQIEAgKCAAgks3MgECBAgQEABugAABAgQIBAUEQHDpRiZAgAABAtvzCYEAAQIECBCoCfgFoLZx8xIgQIAAgZeAAHAGBAgQIEAgKCAAgks3MgECBAgQEABugAABAgQIBAUEQHDpRiZAgAABAgLADRAgQIAAgaCAAAgu3cgECBAgQEAAuAECBAgQIBAUEADBpRuZAAECBAgIADdAgAABAgSCAgIguHQjEyBAgAABAeAGCBAgQIBAUEAABJduZAIECBAgIADcAAECBAgQCAoIgODSjUyAAAECBASAGyBAgAABAkEBARBcupEJECBAgIAAcAMECBAgQCAoIACCSzcyAQIECBAQAG6AAAECBAgEBQRAcOlGJkCAAAECAsANECBAgACBoIAACC7dyAQIECBAQAC4AQIECBAgEBQQAMGlG5kAAQIECAgAN0CAAAECBIICAiC4dCMTIECAAAEB4AYIECBAgEBQQAAEl25kAgQIECAgANwAAQIECBAICgiA4NKNTIAAAQIEtn2HQIAAAQIECNQE/AJQ27h5CRAgQIDAS0AAOAMCBAgQIBAUEADBpRuZAAECBAgIADdAgAABAgSCAgIguHQjEyBAgAABAeAGCBAgQIBAUEAABJduZAIECBAgIADcAAECBAgQCAoIgODSjUyAAAECBASAGyBAgAABAkEBARBcupEJECBAgIAAcAMECBAgQCAoIACCSzcyAQIECBAQAG6AAAECBAgEBQRAcOlGJkCAAAEC2/MJgQABAgQIEKgJ+AWgtnHzEiBAgACBl4AAcAYECBAgQCAoIACCSzcyAQIECBAQAG6AAAECBAgEBQRAcOlGJkCAAAECAsANECBAgACBoIAACC7dyAQIECBAQAC4AQIECBAgEBQQAMGlG5kAAQIECAgAN0CAAAECBIICAiC4dCMTIECAAAEB4AYIECBAgEBQQAAEl25kAgQIECAgANwAAQIECBAICgiA4NKNTIAAAQIEBIAbIECAAAECQQEBEFy6kQkQIECAgABwAwQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQICwA0QIECAAIGggAAILt3IBAgQIEBAALgBAgQIECAQFBAAwaUbmQABAgQICAA3QIAAAQIEggICILh0IxMgQIAAAQHgBggQIECAQFBAAASXbmQCBAgQICAA3AABAgQIEAgKCIDg0o1MgAABAgS2fYdAgAABAgQI1AT8AlDbuHkJECBAgMBLQAA4AwIECBAgEBQQAMGlG5kAAQIECAgAN0CAAAECBIICAiC4dCMTIECAAAEB4AYIECBAgEBQQAAEl25kAgQIECAgANwAAQIECBAICgiA4NKNTIAAAQIEBIAbIECAAAECQQEBEFy6kQkQIECAgABwAwQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQLb8wmBAAECBAgQqAn4BaC2cfMSIECAAIGXgABwBgQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQICwA0QIECAAIGggAAILt3IBAgQIEBAALgBAgQIECAQFBAAwaUbmQABAgQICAA3QIAAAQIEggICILh0IxMgQIAAAQHgBggQIECAQFBAAASXbmQCBAgQICAA3AABAgQIEAgKCIDg0o1MgAABAgQEgBsgQIAAAQJBAQEQXLqRCRAgQICAAHADBAgQIEAgKCAAgks3MgECBAgQEABugAABAgQIBAUEQHDpRiZAgAABAgLADRAgQIAAgaCAAAgu3cgECBAgQEAAuAECBAgQIBAUEADBpRuZAAECBAgIADdAgAABAgSCAgIguHQjEyBAgAABAeAGCBAgQIBAUEAABJduZAIECBAgIADcAAECBAgQCAoIgODSjUyAAAECBLZ9h0CAAAECBAjUBPwCUNu4eQkQIECAwEtAADgDAgQIECAQFBAAwaUbmQABAgQICAA3QIAAAQIEggICILh0IxMgQIAAAQHgBggQIECAQFBAAASXbmQCBAgQICAA3AABAgQIEAgKCIDg0o1MgAABAgQEgBsgQIAAAQJBAQEQXLqRCRAgQICAAHADBAgQIEAgKCAAgks3MgECBAgQEABugAABAgQIBAUEQHDpRiZAgAABAtvzCYEAAQIECBCoCfgFoLZx8xIgQIAAgZeAAHAGBAgQIEAgKCAAgks3MgECBAgQEABugAABAgQIBAUEQHDpRiZAgAABAgLADRAgQIAAgaCAAAgu3cgECBAgQEAAuAECBAgQIBAUEADBpRuZAAECBAgIADdAgAABAgSCAgIguHQjEyBAgAABAeAGCBAgQIBAUEAABJduZAIECBAgIADcAAECBAgQCAoIgODSjUyAAAECBASAGyBAgAABAkEBARBcupEJECBAgIAAcAMECBAgQCAoIACCSzcyAQIECBAQAG6AAAECBAgEBQRAcOlGJkCAAAECAsANECBAgACBoIAACC7dyAQIECBAQAC4AQIECBAgEBQQAMGlG5kAAQIECAgAN0CAAAECBIICAiC4dCMTIECAAAEB4AYIECBAgEBQQAAEl25kAgQIECAgANwAAQIECBAICgiA4NKNTIAAAQIEtn2HQIAAAQIECNQE/AJQ27h5CRAgQIDAS0AAOAMCBAgQIBAUEADBpRuZAAECBAgIADdAgAABAgSCAgIguHQjEyBAgAABAeAGCBAgQIBAUEAABJduZAIECBAgIADcAAECBAgQCAoIgODSjUyAAAECBASAGyBAgAABAkEBARBcupEJECBAgIAAcAMECBAgQCAoIACCSzcyAQIECBAQAG6AAAECBAgEBQRAcOlGJkCAAAEC2/MJgQABAgQIEKgJ+AWgtnHzEiBAgACBl4AAcAYECBAgQCAoIACCSzcyAQIECBAQAG6AAAECBAgEBQRAcOlGJkCAAAECAsANECBAgACBoIAACC7dyAQIECBAQAC4AQIECBAgEBQQAMGlG5kAAQIECAgAN0CAAAECBIICAiC4dCMTIECAAAEB4AYIECBAgEBQQAAEl25kAgQIECAgANwAAQIECBAICgiA4NKNTIAAAQIEBIAbIECAAAECQQEBEFy6kQkQIECAgABwAwQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQICwA0QIECAAIGggAAILt3IBAgQIEBAALgBAgQIECAQFBAAwaUbmQABAgQICAA3QIAAAQIEggICILh0IxMgQIAAAQHgBggQIECAQFBAAASXbmQCBAgQICAA3AABAgQIEAgKCIDg0o1MgAABAgS2fYdAgAABAgQI1AT8AlDbuHkJECBAgMBLQAA4AwIECBAgEBQQAMGlG5kAAQIECAgAN0CAAAECBIICAiC4dCMTIECAAAEB4AYIECBAgEBQQAAEl25kAgQIECAgANwAAQIECBAICgiA4NKNTIAAAQIEBIAbIECAAAECQQEBEFy6kQkQIECAgABwAwQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQLb8wmBwJzA43Hu7e/vc5/3aQJnBNzvGT2fnRbwC8D0BrxPgAABAgQGBATAALonCRAgQIDAtIAAmN6A9wkQIECAwICAABhA9yQBAgQIEJgWEADTG/A+AQIECBAYEBAAA+ieJECAAAEC0wICYHoD3idAgAABAgMCAmAA3ZMECBAgQGBaQABMb8D7BAgQIEBgQEAADKB7kgABAgQITAsIgOkNeJ8AAQIECAwICIABdE8SIECAAIFpAQEwvQHvEyBAgACBAQEBMIDuSQIECBAgMC0gAKY34H0CBAgQIDAgsA286UkCPybg/4/9xyiT/6Gz95NEM/THCPgF4GNWaRACBAgQIPC+gAB438pfEiBAgACBjxEQAB+zSoMQIECAAIH3BQTA+1b+kgABAgQIfIyAAPiYVRqEAAECBAi8LyAA3rfylwQIECBA4GMEBMDHrNIgBAgQIEDgfQEB8L6VvyRAgAABAh8jIAA+ZpUGIUCAAAEC7wsIgPet/CUBAgQIEPgYAQHwMas0CAECBAgQeF9AALxv5S8JECBAgMDHCAiAj1mlQQgQIECAwPsCAuB9K39JgAABAgQ+RkAAfMwqDUKAAAECBN4X2Pb9/T/2lwR+WmD6/4/97Pu/fv20iP/evxH4889/89f3+1v//t5vJ6Vv5BeA0rbNSoAAAQIE/i8gAJwCAQIECBAICgiA4NKNTIAAAQIEBIAbIECAAAECQQEBEFy6kQkQIECAgABwAwQIECBAICggAIJLNzIBAgQIEBAAboAAAQIECAQFBEBw6UYmQIAAAQICwA0QIECAAIGggAAILt3IBAgQIEBAALgBAgQIECAQFBAAwaUbmQABAgQICAA3QIAAAQIEggICILh0IxMgQIAAge35hECAwFGB1f//6I/O7XM/I+Df359x9F85JuAXgGNuPkWAAAECBJYWEABLr8+XJ0CAAAECxwQEwDE3nyJAgAABAksLCICl1+fLEyBAgACBYwIC4JibTxEgQIAAgaUFBMDS6/PlCRAgQIDAMQEBcMzNpwgQIECAwNICAmDp9fnyBAgQIEDgmIAAOObmUwQIECBAYGkBAbD0+nx5AgQIECBwTEAAHHPzKQIECBAgsLSAAFh6fb48AQIECBA4JiAAjrn5FAECBAgQWFpAACy9Pl+eAAECBAgcExAAx9x8igABAgQILC0gAJZeny9PgAABAgSOCQiAY24+RYAAAQIElhYQAEuvz5cnQIAAAQLHBATAMTefIkCAAAECSwsIgKXX58sTIECAAIFjAgLgmJtPESBAgACBpQUEwNLr8+UJECBAgMAxAQFwzM2nCBAgQIDA0gICYOn1+fIECBAgQOCYgAA45uZTBAgQIEBgaQEBsPT6fHkCBAgQIHBMQAAcc/MpAgQIECCwtIAAWHp9vjwBAgQIEDgmIACOufkUAQIECBBYWkAALL0+X54AAQIECBwTEADH3HyKAAECBAgsLbDt+9Lf35dfXODxmB3gv19/zH6Bk6//5+t/J/8L5z7O75yff3/P+fn0OQG/AJzz82kCBAgQILCkgABYcm2+NAECBAgQOCcgAM75+TQBAgQIEFhSQAAsuTZfmgABAgQInBMQAOf8fJoAAQIECCwpIACWXJsvTYAAAQIEzgkIgHN+Pk2AAAECBJYUEABLrs2XJkCAAAEC5wQEwDk/nyZAgAABAksKCIAl1+ZLEyBAgACBcwIC4JyfTxMgQIAAgSUFBMCSa/OlCRAgQIDAOQEBcM7PpwkQIECAwJICAmDJtfnSBAgQIEDgnIAAOOfn0wQIECBAYEmB376/v/5a8pv70h8h8Hh8xBiGIHBI4PXvr/8RGBPwC8AYvYcJECBAgMCcgACYs/cyAQIECBAYExAAY/QeJkCAAAECcwICYM7eywQIECBAYExAAIzRe5gAAQIECMwJCIA5ey8TIECAAIExAQEwRu9hAgQIECAwJyAA5uy9TIAAAQIExgQEwBi9hwkQIECAwJyAAJiz9zIBAgQIEBgTEABj9B4mQIAAAQJzAgJgzt7LBAgQIEBgTEAAjNF7mAABAgQIzAkIgDl7LxMgQIAAgTEBATBG72ECBAgQIDAnIADm7L1MgAABAgTGBATAGL2HCRAgQIDAnIAAmLP3MgECBAgQGBMQAGP0HiZAgAABAnMCAmDO3ssECBAgQGBMQACM0XuYAAECBAjMCQiAOXsvEyBAgACBMQEBMEbvYQIECBAgMCcgAObsvUyAAAECBMYEBMAYvYcJECBAgMCcgACYs/cyAQIECBAYExAAY/QeJkCAAAECcwICYM7eywQIECBAYExAAIzRe5gAAQIECMwJCIA5ey8TIECAAIExAQEwRu9hAgQIECAwJ7Dt+9zjXibweDAg0BXw729393eY3C8Ad9iC70CAAAECBC4WEAAXg3uOAAECBAjcQUAA3GELvgMBAgQIELhYQABcDO45AgQIECBwBwEBcIct+A4ECBAgQOBiAQFwMbjnCBAgQIDAHQQEwB224DsQIECAAIGLBQTAxeCeI0CAAAECdxAQAHfYgu9AgAABAgQuFhAAF4N7jgABAgQI3EFAANxhC74DAQIECBC4WEAAXAzuOQIECBAgcAcBAXCHLfgOBAgQIEDgYgEBcDG45wgQIECAwB0EBMAdtuA7ECBAgACBiwW25/PiFz1HgAABAv8I+PfXIUwK+AVgUt/bBAgQIEBgSEAADMF7lgABAgQITAoIgEl9bxMgQIAAgSEBATAE71kCBAgQIDApIAAm9b1NgAABAgSGBATAELxnCRAgQIDApIAAmNT3NgECBAgQGBIQAEPwniVAgAABApMCAmBS39sECBAgQGBIQAAMwXuWAAECBAhMCgiASX1vEyBAgACBIQEBMATvWQIECBAgMCkgACb1vU2AAAECBIYEBMAQvGcJECBAgMCkgACY1Pc2AQIECBAYEhAAQ/CeJUCAAAECkwICYFLf2wQIECBAYEhAAAzBe5YAAQIECEwKCIBJfW8TIECAAIEhAQEwBO9ZAgQIECAwKSAAJvW9TYAAAQIEhgQEwBC8ZwkQIECAwKSAAJjU9zYBAgQIEBgSEABD8J4lQIAAAQKTAgJgUt/bBAgQIEBgSEAADMF7lgABAgQITAoIgEl9bxMgQIAAgSEBATAE71kCBAgQIDApIAAm9b1NgAABAgSGBATAELxnCRAgQIDApIAAmNT3NgECBAgQGBLY9n3oZc8SeAk8HhgIdAX8+9vd/R0m9wvAHbbgOxAgQIAAgYsFBMDF4J4jQIAAAQJ3EBAAd9iC70CAAAECBC4WEAAXg3uOAAECBAjcQUAA3GELvgMBAgQIELhYQABcDO45AgQIECBwBwEBcIct+A4ECBAgQOBiAQFwMbjnCBAgQIDAHQQEwB224DsQIECAAIGLBQTAxeCeI0CAAAECdxAQAHfYgu9AgAABAgQuFhAAF4N7jgABAgQI3EFAANxhC74DAQIECBC4WEAAXAzuOQIECBAgcAcBAXCHLfgOBAgQIEDgYoG/Ae+ZNt9eazozAAAAAElFTkSuQmCC",
      "narrative": "Test PNG for up-to-date spec",
      "sig_pubkey_or_address": "TEST5kWY7CiHAYvXroHrkgcYxLCay42BDhwvzKiFWZgkAekUmTHzPh",
      "title": "TestPNG02",
      "type": "NFT/ART"
    },
    "nft_signature": "1f3b3596a232c9606a91d6dcb8f91341ff23013e25dba988d8a8e1dac8c180b172740aca78ec8050ece5b47b4a8f6b3aab0ca1311b832141bd03bc9c399de4ad59",
    "short_name": "TestPNG02"
  }
}

NFTEA Gallery

An open source NFT gallery powered by the Bitshares blockchain!
All displayed NFTs are tradeable on the Bitshares decentralized exchange, get collecting!
Created using Next.js and running on Vercel